cấm nhập khẩu phế liệu nhựa

Hôm nay (29/10), Việt Nam bắt đầu áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 32:2018/BTNMT được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT